Pecyn Anghenion Dysgu Ychwanegol i Athrawon Newydd Gymhwyso

Mae’r pecyn hyfforddi a’r deunyddiau hyn wedi’u dylunio ar gyfer athrawon newydd gymhwyso, yn bennaf, i’w helpu i ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau o ran addysgu plant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae’r adnodd hyfforddi hwn yn cynnwys llawlyfr a DVD. Mae’r chwe modiwl yn ymwneud â’r holl agweddau allweddol ar y gwaith o greu amgylchedd dysgu cynhwysol i blant mewn ysgolion.

Mae’r deunyddiau yn ystyried y ddarpariaeth o gymorth i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn yr ysgol, gan gynnwys rôl y Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig ac ystod eang o weithwyr proffesiynol eraill.  Rhoddir pwyslais ar ddealltwriaeth o anghenion penodol plant unigol a’r rôl bwysig y mae eu rhieni’n ei chwarae o ran gweithio gyda’r ysgol a phwysigrwydd  creu cynlluniau gweithredu unigol.

Lawrlwytho dogfennau